Opracowania środowiskowe

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe zostało sporządzone dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, w powiecie pruszkowskim. Obszar objęty analizą stanowi cztery tereny o bardzo zróżnicowanych walorach środowiskowych. W ramach powyższego dokumentu zostało przeprowadzone rozpoznanie stanu i warunków funkcjonowania środowiska gminy i terenów sąsiednich wraz identyfikacją głównych problemów środowiskowych. Gmina wchodzi w skład systemu przyrodniczego aglomeracji warszawskiej oraz znajduje się w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren opracowania nie wykazuje bezpośrednich powiązań przyrodniczych z obszarami Natura 2000, nie stanowi również terenu istotnego z punktu widzenia powiązań przyrodniczych pomiędzy terenami Natura 2000.  Na podstawie szczegółowych analiz zostały sformułowane wytyczne dla ww. dokumentu planistycznego, które wskazywały kierunek kształtowania struktury przyrodniczej gminy oparty na zapewnieniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, utrzymaniu warunków odnawialności zasobów przyrodniczych, eliminacji lub ograniczeniu zagrożeń i uciążliwości oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych.