urbanistyka

Analizy możliwości inwestycyjnych oraz koncepcje zagospodarowania nieruchomości 

Analizy możliwości inwestycyjnych oraz koncepcje zagospodarowania nieruchomości pozwalają na określenie potencjału analizowanego obszaru. Analiza uwzględnia wszelkie obowiązujące dokumenty planistyczne oraz inne uwarunkowania, następnie określa możliwe sposoby zabudowy i zagospodarowania. Kolejnym krokiem jest stworzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla analizowanego obszaru. 

Wnioski oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy (WZ) 

Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę w przypadku obszarów, gdzie nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja WZ jest bezterminowa. W przypadku uchwalenia planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a ustalone warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są inne niż w decyzji, WZ jest wygaszana z urzędu. 

Wnioski oraz projekty decyzji na podstawie tzw. spec ustawy mieszkaniowej 

Decyzję na podstawie tzw. spec ustawy mieszkaniowej wykonuje się na podstawie Ustawy z 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Uzyskanie decyzji ma na celu realizację inwestycji z pominięciem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w niektórych przypadkach również z pominięciem ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to możliwe w przypadkach, gdy analizowany obszar spełni szereg warunków zawartych w ustawie. Do wniosku o decyzję, w którym zawarte są informacje o planowanej inwestycji, należy dołączyć sporządzoną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, a także wizualizację prezentującą zasadnicze założenia.  

Ekspertyzy prawne i opinie urbanistyczne z zakresu planowania przestrzennego 

Ekspertyzy prawne i opinie urbanistyczne z zakresu planowania przestrzennego wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają klientom podejmowanie decyzji dotyczących potencjalnych terenów inwestycyjnych w zakresie sposobu i możliwości zabudowy oraz zagospodarowania ich.