ochrona środowiska

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, strategii rozwoju regionalnego, projektów zagospodarowania przestrzennego oraz szeregu innych strategii, projektów, programów i polityk. 

Ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska 

Ekspertyzy prawne, których obowiązek nie wynika wprost z obowiązującego prawa pozwalają na wybranie najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, norm akustycznych czy pozwalają sprawdzić najkorzystniejsze lokalizacje dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. 

Inwentaryzacje przyrodnicze, zieleni 

Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna gdy inwestycja budowlana obejmuje działania na terenie zieleni. Jest to jeden z ważnych elementów pełnej oceny środowiskowej. Inwentaryzacja określa jaka bioróżnorodność występuje na terenie opracowania oraz ocenia jej stan.