systemy transportowe

Koncepcje systemów transportowych na potrzeby SUiKZP oraz MPZP 

Koncepcje systemów transportowych mogą być opracowywane zarówno dla całych jednostek samorządowych (powiat, gmina, kilka sąsiadujących ze sobą jednostek), lub ich fragmentów (dzielnic, wsi, osiedli). Wykonywane są na potrzeby utworzenia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koncepcje systemu transportowego mogą być również wykonywane w celu usprawnienia istniejącego systemu oraz w sytuacji planowanych nowych inwestycji drogowych lub w transporcie zbiorowym.

Prognozy ruchu 

Prognozy ruchu  mogą być wykonywane dla całej jednostki samorządowej lub planowanej inwestycji drogowej lub transportu zbiorowego. Prognozy dla całej jednostki mają na celu określenie zapotrzebowania na przewozy osób w transporcie zbiorowym i prognozy ruchu pojazdów samochodowych. Pozwalają na ocenę racjonalności rozmieszczenia planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, określenie niezbędnej pracy przewozowej, zaplanowanie niezbędnego układu drogowego i systemu transportu zbiorowego.

Prognoza ruchu dla planowanej inwestycji drogowej jest niezbędna dla zwymiarowania jej przekroju technicznego. Prognoza potoków pasażerskich pozwala określić jaki rodzaj transportu powinien być zaprojektowany (np. autobus czy tramwaj).

Studia techniczne rozwiązań komunikacyjnych 

Studium techniczne może być opracowane dla nowych inwestycji drogowych lub transportu zbiorowego, a także modernizacji istniejących elementów systemu transportowego (np. zmiana przekroju technicznego drogi lub zmiana jej klasy technicznej). W ramach studium technicznego określa się uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe. Opracowuje się prognozę ruchu na moment oddania planowanej inwestycji do eksploatacji i na okres 20 lat po zakończeniu budowy planowanego przedsięwzięcia. Studium wykonuje się dla wariantów, które mogą różnić się przebiegiem, rozwiązaniami technicznymi (np. przebieg na estakadzie lub na nasypie, w tunelu lub wykopie), zakresem powiązań z istniejącym lub planowanym układem drogowym. Dla planowanej inwestycji wykonuje się analizę ekonomiczną, mającą określić czy wskaźnik korzyści czyli stosunek uzyskanych korzyści społecznych (skrócenie czasu podróży, zmniejszenie liczby wypadków, zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska) do planowanych kosztów inwestycji jest większy od jedności. Wielokryterialna analiza porównująca projektowane warianty pod kątem środowiskowym, przestrzennym, technicznym i ekonomicznym pozwala wybrać optymalny wariant.

Kompleksowe badanie ruchu 

Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie działań odpowiadających rzeczywistym potrzebom mieszkańców i dostosowanych do zmieniających się sposobów korzystania z systemu transportowego miasta.

Najważniejszym efektem przeprowadzenia kompleksowych badań ruchu jest model podróży.

W ramach opracowania przeprowadza się badania ankietowe dotyczące podróży mieszkańców, zbiera się dane demograficzne w poszczególnych rejonach (liczba mieszkańców, liczba uczniów, dane o zatrudnieniu). Z badania ankietowego uzyskujemy dane dotyczące mieszkańców, motywacji podróży, podziału zadań przewozowych (pomiędzy ruch pieszy, podróże komunikacją zbiorową , podróże samochodem osobowym, rowerem), czas odbywania podróży i rozkład przestrzenny ruchu.

Pomiary ruchu wykonuje się na podstawowym układzie komunikacyjnym. Są to pomiary na kordonach (np. granica miasta, granica śródmieścia), ekranach (np. rzeka, linia kolejowa) i na odcinkach. Pomiary wykonuje się w szczycie porannym i popołudniowym (2 razy po trzy godziny) i dodatkowo część pomiarów w systemie 16 godzinnym (między 6:00 a 22:00). Wykonuje się pomiary liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej i pomiary liczby pojazdów na sieci drogowej.

Pomiary ruchu wykorzystywane są do kalibracji opracowanego modelu ruchu.

Model ruchu pozwala na przewidywanie procesów i zachowania uczestników ruchu, jakie będą miały miejsce w sytuacji trwałych zmian w infrastrukturze drogowej (np. budowa nowej drogi, ocenę prawidłowości funkcjonowania systemu transportowego, określania zapotrzebowania na przewozy w przyszłych okresach czasu i prognoz ruchu dla projektowanych tras drogowych i inwestycji w transporcie zbiorowym).

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają gminom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących kierunków rozwoju gminy oraz zarządzaniem jej zasobami. Pozwalają często doprowadzić do wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji, w tym także z zakresu wyboru wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie.