systemy komunikacyjne

Koncepcje systemów komunikacyjnych na potrzeby SUiKZP oraz MPZP 

Koncepcje systemów komunikacyjnych wykonywane na potrzeby utworzenia dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych związanych z korektą istniejącego systemu drogowego lub tworzeniem nowego układu w istniejących uwarunkowaniach. Koncepcje systemów komunikacyjnych są przygotowywane zarówno dla całych jednostek samorządowych (powiat, gmina, kilka sąsiadujących ze sobą jednostek), ich fragmentów (dzielnic, wsi, osiedli), jak i dla poszczególnych inwestycji, gdzie należy włączyć nowe założenie inwestorskie w istniejący układ. 

Prognozy ruchu 

Prognozy ruchu wykonuje się w celu ustalenia w jaki sposób inwestycja wpłynie na system komunikacji oraz pozwala ocenić jakie rozwiązania komunikacyjne, związane z projektowaną inwestycją będą najkorzystniejsze dla lokalnej społeczności lub całego systemu drogowego. 

Studia techniczne rozwiązań komunikacyjnych 

Studium techniczne rozwiązań komunikacyjnych wykonuje się w celu oceny poprawności oraz zaproponowania zmian w analizowanym systemie komunikacji. Wpływ rozwiązań technicznych jest często trudny do przewidzenia, jednak działania specjalistyczne inżynierów branżowych są często jedynym możliwym rozwiązaniem przybliżającym gminę lub inwestora do właściwego rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej gminy lub jej części. 

Kompleksowe badanie ruchu 

Badanie ruchu ma na celu ocenę w jaki sposób na analizowanym obszarze odbywa się ruch. W celu przeprowadzenia badania wykonuje się pomiary ruchu drogowego, a także można do tego dodać badanie ankietowe mieszkańców danego obszaru. Pozwala to na ocenę kierunków ruchu, godzin największego i najmniejszego natężenia oraz strukturę tego ruchu. Wynik takiego badania może dać odpowiedź na wiele pytań z zakresu potencjalnego wpływu inwestycji na istniejący układ drogowy. 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych 

Ekspertyzy i analizy specjalistyczne układu drogowego i rozwiązań komunikacyjnych wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają gminom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących kierunków rozwoju gminy oraz zarządzaniem jej zasobami. Pozwalają często doprowadzić do wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji, w tym także z zakresu wyboru wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie.