planowanie przestrzenne

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) to główny dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy, składający się z części tekstowej oraz graficznej. Dokument ten uwzględnia ustalenia strategii rozwoju województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a także strategię rozwoju ponadlokalnego oraz strategię rozwoju gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. SUiKZP nie jest aktem prawa miejscowego.

Firma ma w swoim dorobku ponad 30 opracowanych dokumentów SUiKZP, w tym dokumenty opracowane po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2015 r.

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. MPZP musi uwzględniać ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Firma ma w swoim dorobku ponad 200 opracowanych na podstawie Ustawy z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokumentów MPZP. Wcześniej Biuro opracowywało plany miejscowe na podstawie starszych przepisów prawa.

wnioski oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy (WZ)

Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę w przypadku obszarów, gdzie nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja WZ jest bezterminowa. W przypadku uchwalenia planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a ustalone warunki zabudowy i zagospodarowania terenu są inne niż w decyzji, WZ jest wygaszana z urzędu.

wnioski oraz projekty decyzji na podstawie tzw. spec ustawy mieszkaniowej

Decyzję na podstawie tzw. spec ustawy mieszkaniowej wykonuje się na podstawie Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z 2018 r. Uzyskanie decyzji ma na celu realizację inwestycji z pominięciem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w niektórych przypadkach również z pominięciem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aby do tego doszło, analizowany obszar musi spełnić szereg warunków zawartych w ustawie. Do wniosku o decyzję, w którym zawarte są informacje o planowanej inwestycji, należy dołączyć sporządzoną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, a także wizualizację i szczegółowe dane dotyczące inwestycji. Decyzja musi zostać podjęta przez radę gminy w formie uchwały. Biuro przygotowuje zarówno wnioski inwestorów, jak i projekty uchwał ze strony gminy.

ekspertyzy prawne i opinie urbanistyczne z zakresu planowania przestrzennego

Ekspertyzy prawne i opinie urbanistyczne z zakresu planowania przestrzennego wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają gminom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących kierunków rozwoju gminy oraz zarządzaniem jej zasobami, a także pomagają ocenić wpływ planowanych działań inwestorskich na ład przestrzenny, planowanie rozwoju usług społecznych i infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

doradztwo samorządowe

Doradztwo samorządowe w zakresie ustalania kierunków działania i optymalizacji kosztów pozwala gminie wesprzeć się na analizach eksperckich oraz prognozach przygotowanych przez specjalistów branżowych. W oparciu o tak przeprowadzone analizy, gmina może prowadzić spójną politykę rozwoju w wielu dziedzinach, a przede wszystkim z zakresu usług społecznych (ochrona zdrowia, oświata, kultura), jak i rozwoju infrastruktury technicznej (inżynieryjnej i drogowej).