ochrona środowiska

Opracowania ekofizjograficzne 

Opracowanie ekofizjograficzne przygotowywane jest na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze wraz z ich powiązaniami, określając także możliwe działania inwestycyjne w gminie. Jest podstawą do oceny wpływu założeń dokumentów planistycznych na środowisko przyrodnicze i otoczenie człowieka. 

Prognozy oddziaływania na środowisko projektów SUiKZP oraz MPZP 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz niezbędnym (wymaganym przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) elementem procedury planistycznej ww. aktów prawa miejscowego. Ma ona na celu przedstawienie prognozowanych skutków realizacji opracowań planistycznych (plany miejscowe i studia uwarunkowań) na środowisko oraz zdrowie ludzi.  Pozwala na ocenę przyjętych do realizacji działań mających na celu ochronę środowiska oraz analizę czy istnieją alternatywne rozwiązania prognozowanych działań. 

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, strategii rozwoju regionalnego, projektów zagospodarowania przestrzennego oraz szeregu innych strategii, projektów, programów i polityk. 

Ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska

Ekspertyzy prawne, których obowiązek nie wynika wprost z obowiązującego prawa pozwalają na wybranie najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, norm akustycznych czy pozwalają sprawdzić najkorzystniejsze lokalizacje dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko. Pozwalają uniknąć wielu konfliktów społecznych w trakcie przygotowywania dokumentów planistycznych i pomóc w dopasowaniu działań inwestorskich do uwarunkowań przyrodniczych całej gminy lub lokalnej enklawy przyrodniczej.  

Inwentaryzacje przyrodnicze zieleni 

Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna dla każdej inwestycji, która swoim oddziaływaniem obejmuje ekspansję na tereny zieleni. Bez znaczenia jest tu forma zieleni: chroniona lub nie – każda zieleń dla lokalnej społeczności jest cenna i warta ochrony. Inwentaryzacja przyrodnicza zieleni jest jednym z najważniejszych elementów pełnej oceny środowiskowej. Inwentaryzacja określa jaka bioróżnorodność występuje na terenie opracowania oraz ocenia jej stan.