inżynieria

Opracowania branżowe z zakresu inżynierii sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej 

Opracowania branżowe z zakresu inżynierii sanitarnej, gazowej i elektroenergetycznej pozwalają na opracowanie projektów zmian, modernizacji, likwidacji czy utworzenia nowych fragmentów sieci infrastrukturalnych i włączenia ich w istniejący układ infrastruktury. 

Ekspertyzy specjalistyczne z zakresu infrastruktury technicznej 

Ekspertyzy specjalistyczne z zakresu infrastruktury technicznej wykonane przez specjalistów branżowych ułatwiają gminom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących kierunków rozwoju gminy oraz zarządzaniem jej zasobami. Pozwalają gminie podjąć decyzje w sprawie wyboru wariantu rozwoju danej sieci lub obiektów inżynieryjnych (oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania, czy systemu przesyłowego). 

Oceny i analizy działania istniejących systemów infrastruktury 

Oceny i analizy działania istniejących systemów infrastruktury pozwalają na podjęcie odpowiednich decyzji w stosunku do potrzeby i sposobu przeprowadzenia inwestycji, wydajności istniejącego układu przesyłowo – odbiorczego oraz możliwości jego ewentualnego rozwoju. Opracowanie takie daje gminie podstawę do dalszego działania projektowego, a w następnej kolejności działań związanych z pozyskaniem środków inwestycyjnych.