FOR SHAREHOLDERS

ON 20 SEPTEMBER 2010, „AMENDMENT TO THE COMMERCIAL COMPANIES CODE ACT AND CERTAIN OTHER ACTS” WAS PUBLISHED IN THE JOURNAL OF LAWS OF 2019, ITEM 1798.

The act made it obligatory to keep an electronic register of shareholders by authorised external companies. The company keeping the record should be chosen at a shareholders meeting.

An Extraordinary General Meeting of the BPRW joint-stock company was held on 29 September 2020.

The adopted law is presented below.

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
Biura Planowania Rozwoju Warszawy
z dnia 29 września 2020 roku

W sprawie wyboru firmy z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do wszystkich akcjonariuszy został wysłany do wypełnienia formularz dotyczący informacji o posiadanych akcjach i danych kontaktowych, z terminem zwrotu do 21 grudnia 2020 roku.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy, którzy nie odesłali formularza o jego zwrot w terminie do 24 lutego 2021 roku.

Prezes Zarządu

Marek Roszkowski