FOR SHAREHOLDERS

ON THE 20TH OF SEPTEMBER 2019 „AMENDMENT OF THE COMMERCIAL COMPANIES CODE ACT AND CERTAIN OTHER ACTS WAS PASSED” – PUBLISHED IN THE JOURNAL OF LAWS 2019.1798 OF THE 20TH OF SEPTEMBER 2019

This act introduced the obligation to keep an electronic register of shareholders by authorised external companies. The selection of the company keeping the register should be made by a shareholders’ meeting.

An Extraordinary General Meeting of the joint stock company was held on the 29th of September 2020.

The adopted resolution is presented below.

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
Biura Planowania Rozwoju Warszawy
z dnia 29 września 2020 roku

W sprawie wyboru firmy z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do wszystkich akcjonariuszy został wysłany do wypełnienia formularz dotyczący informacji o posiadanych akcjach i danych kontaktowych, z terminem zwrotu do 21 grudnia 2020 roku.

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy, którzy nie odesłali formularza o jego zwrot w terminie do 24 lutego 2021 roku.

Prezes Zarządu

Marek Roszkowski