31.03.2022

Uchwalony plan w centrum Warszawy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Towarowej

Plan miejscowy został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1858/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. W granicach obszaru planu położone są dawne tereny przemysłowe rejonu Czyste, które sukcesywnie przeobrażają się w tereny zabudowy wielkomiejskiej („XIX Dzielnica”, koncentracja wieżowców przy Rondzie Daszyńskiego). Głównym celem opracowania było skoordynowanie toczącego się procesu przekształceń. Ukształtowano niezbędny dla prawidłowego rozwoju obszaru układ komunikacyjny. Określono parametry zagospodarowania, w tym strefy lokalizacji dominant oraz ich wysokość, w nawiązaniu do kontekstu planistycznego. Istotne ustalenia dotyczą wyposażenia przestrzeni publicznych a także ochrony budynków o wartościach zabytkowych.