26.10.2021

Kolejny plan wykonany dla centrum Warszawy

Zbliża się zakończenie prac planistycznych związanych ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Towarowej w Warszawie. Na początku grudnia projekt planu zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Dzielnicy Wola. Uchwalenie planu miejscowego planowane jest na sesji Rady m.st. Warszawy w pierwszym kwartale 2022 r.

Praca nad planem była dla nas kolejnym wyzwaniem planistycznym podjętym dla m.st Warszawy. Dała możliwość wypracowania nowych zasad urbanistycznych gwarantujących rozwój tego atrakcyjnego obszaru centrum Warszawy. W nowo uchwalanym planie, przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, wypracowaliśmy zapisy porządkujące układ przestrzenno-krajobrazowy. Przygotowany projekt zapewnia odpowiednie warunki do kształtowania wyspecjalizowanych usług związanych z rozwojem biznesu oraz kreowania nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Tym samym powstaje szansa na stworzenie fragmentu urozmaiconej funkcjonalnie tkanki miejskiej. Ważnym aspektem planu jest także ochrona historycznej tkanki przemysłowej, która na przestrzeni lat definiowała charakter tego miejsca, stanowiąc ważny walor urbanistyczny.