25.08.2021

Nowa uchwała dla akcjonariuszy

Uchwała Nr 4/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej 

Biura Planowania Rozwoju Warszawy 

z dnia 29 września 2020 roku 

W sprawie wyboru firmy z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Do wszystkich akcjonariuszy został wysłany do wypełnienia formularz dotyczący informacji o posiadanych akcjach i danych kontaktowych, z terminem zwrotu do 21 grudnia 2020 roku. 

Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy, którzy nie odesłali formularza o jego zwrot w terminie do 24 lutego 2021 roku. 

Prezes Zarządu 

Marek Roszkowski