Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy w jej granicach administracyjnych, tj. 12 830 ha. Wschodnie i część południowych terenów gminy stanowią głównie lasy. Poza obszarem miasta, w gminie wyznaczono wiele terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz terenów rolniczych. W północno-wschodniej części opracowywanego obszaru znajduje się najwięcej terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego, wielo- i jednorodzinnego, terenów koncentracji usług komercyjnych oraz terenów usługowo-produkcyjnych.