Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakroczym jest opracowaniem obejmującym teren całej gminy, tj. 7 170 ha. Na podstawowy układ komunikacyjny gminy składają się dwie drogi krajowe – droga ekspresowa S7 o znaczeniu transeuropejskim przebiegająca przez środek gminy z północnego-zachodu na południowy -wschód i droga krajowa nr 62. W związku z bliskim sąsiedztwem od południowego -wschodu Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz lotniska cywilnego w Modlinie, studium zakłada intensywny rozwój południowo-wschodniej części gminy. Pozostałe obszary docelowo mają stanowić tereny rolne z możliwością zabudowy mieszkaniowo-usługowej o mniejszej intensywności zainwestowania, zależnej i zróżnicowanej od potrzeb mieszkańców, wymogów środowiskowych i potrzeby zachowania ładu przestrzennego. Studium wyróżnia tereny cenne przyrodniczo, na których zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania nie jest wskazana lub wynika z ochrony prawnej.